ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

شاه ورن ییلاقی دیگه سرا[ویرایش]

[ادامه]
سوم خرداد ،۱۳۳۷ در روستاي ديگهسرا از توابع شهرستان تالش ديده به جهان گشــود. پدرش رستم، كشاورزي مي‌كرد و مادرش هويدا نام داشــت. خواندن و نوشتن نميدانست. كارگر شركت بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. يكم مرداد ،۱۳۶۱ در شلمچه بر اثر سانحه واژگوني خودرو به شــهادت رسيد. مدفن وي در روستاي ديناچال شهرستان زادگاهش واقع است.


 


ابراهیم یونسی صیقلده[ویرایش]

[ادامه]
بيست و ششم اسفند ،۱۳۴۱ در روستاي صيقلده از توابع شهرستان آستانهاشــرفيه به دنيا آمد. پدرش اسماعيل، كشاورز بود و مادرش زرينتاج نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. كارگر كارخانه بود. ســال ۱۳۶۳ ازدواج كرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم ارديبهشت ،۱۳۶۵ با سمت بيسيمچي در هزار قلعه مريوان توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. مدفن وي در زادگاهش واقع است.


 


حجت یوسفی هچروردی[ویرایش]

[ادامه]
سوم شــهريور ،۱۳۴۷ در روســتاي كالچاي از توابع شهرستان رودسر چشم به جهان گشود. پدرش عيسي، آهنگر بود و مادرش سيدهرقيه نام داشت. تا اول راهنمايي درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و يكم تير ،۱۳۶۷ در نهرعنبر توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به دســت و مصدوميت شيميايي، شهيد شد. مدفن وي در بخش كالچاي از توابع زادگاهش واقع است.


 


شهرام یوسفی ورازگایی[ویرایش]

[ادامه]
پانزدهم اسفند،۱۳۴۳ در شهرستان رشت به دنيا آمد. پدرش احمد، دبيــر بود و مادرش خانمي نام داشــت. دانشآموز چهارم متوسطه در رشــته تجربي بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و سوم خرداد ،۱۳۶۷ در شلمچه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. پيكرش مدتها در منطقه برجا ماند و پس از تفحص در زادگاهش به خاك ســپرده شد. او را سلمان نيز ميناميدند.


 


علی یوسفی نمک آورانی[ویرایش]

[ادامه]
سوم آذر ،۱۳۴۱ در روســتاي نمك‌آوران از توابع شهرستان رودبار به دنيا آمد. پدرش حســن، فروشنده بود و مادرش صديقه )فوت۱۳۵۱( نام داشــت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. به عنوان پاسدار وظيفه در جبهه حضور يافت. شانزدهم آبان ،۱۳۶۱ در موسيان توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت گلوله به ســينه، شهيد شد. مدفن وي در گلزار شــهداي شهر لوشان تابعه شهرستان زادگاهش واقع است. او را آيت نيز ميناميدند.


 


عباس یوسفی نژاد نوعی[ویرایش]

[ادامه]
بيست و دوم ارديبهشــت ،۱۳۴۲ در شهرستان الهيجان به دنيا آمد. پدرش غالمعلي، راننده تاكسي و كارمند سازمان چاي بود و مادرش كوچك نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. پاسدار بود. ســيزدهم خرداد،۱۳۶۴ در كشور لبنان توسط عوامل رژيم صهيونيستي اسرائيل بر اثر اصابت تركش بمب به ســر و صورت، به شهادت رســيد. مدفن وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.


 


حسن یوسفی نژاد[ویرایش]

[ادامه]
هشتم مهر ،۱۳۴۳ در شهرستان رشت به دنيا آمد. پدرش گلعلي، آرايشگر بود و مادرش فاطمه نام داشــت. تا پايان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و ديپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. پنجم شــهريور ،۱۳۶۴ در سومار توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت گلوله به گردن، شهيد شد. مدفن وي در گلزار شهداي تازهآباد زادگاهش واقع است.


 


بهمن یوسفی منجیلی[ویرایش]

[ادامه]
پنجم تير ،۱۳۲۴ در شهرســتان رودبار ديده به جهان گشود. پدرش عباس و مادرش معصومه )فوت۱۳۵۰ ( نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. كارمند شــهرداري بود. ســال ۱۳۴۹ ازدواج كرد و صاحب يك پســر و دو دختر شــد. هفدهم بهمــن ،۱۳۵۷ در زادگاهش هنگام تظاهرات عليه رژيم شاهنشــاهي بر اثر برق-گرفتگي به شــهادت رسيد. مدفن وي در گلزار شهداي همان شهرستان واقع است.


 


محمد یوسفی مصردشتی[ویرایش]

[ادامه]
سي و يكم شهريور ،۱۳۴۳ در روستاي سوقه از توابع شهرستان رشت ديده به جهان گشود. پدرش حاجعلي، كشاورزي مي‌كرد و مادرش فاطمه نام داشت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. كارگر بود. به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و پنجم اســفند ،۱۳۶۳ در بمباران هوايي شرق رود دجله عراق به شهادت رســيد. مدفن وي در مسجدجامع زادگاهش واقع است.


 


حبیب یوسفی مرخالی[ویرایش]

[ادامه]
بيســتم تير ،۱۳۴۶ در روســتاي خشتمســجد از توابع شهرستان رشــت به دنيا آمد. پدرش غالمعلي، كشاورزي مي‌كرد و مادرش فاطمه نام داشــت. تا اول ابتدايي درس خواند. در و پنجرهساز بود. به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور يافت. يكم آذر ،۱۳۶۶ در مهران توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش خمپاره به شكم، شهيد شد. مدفن وي در مسجد حر زادگاهش واقع است.


 


جعبه ابزار