ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

عبدالحسین همتیان[ویرایش]

[ادامه]
بیست و هفتم مرداد ،۱۳۴۰ در شهرستان ســمنان ديده به جهان گشود. پدرش يوسف و مادرش افسانه نام داشــت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. تعميركار خودرو بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيســت و هشتم شــهريور ،۱۳۶۰ در گردنه مرواريد توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت تركش به سينه، شهيد شد. آرامگاه او در امامزاده يحياي زادگاهش واقع است.


 


زهرا همتیان[ویرایش]

[ادامه]
پانزدهم تير ،۱۳۳۷ در شهرســتان سمنان به دنيا آمد. پدرش حبيباهلل و مادرش فاطمهسلطان نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. خانهدار بود. ازدواج كرد و صاحب يك پســر و دو دختر شــد. نهم مراد ،۱۳۶۶ در مكه مكرمه هنگام شــرکت در مراسم راهپيمايي برائت از مشركين توسط نيروهاي سعودي به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي امامزاده يحياي زادگاهش قرار دارد.


 


حسین همتیان[ویرایش]

[ادامه]
دوازدهم فروردين ،۱۳۴۰ در شهر درجزين از توابع شهرستان مهدیشهر به دنيا آمد. پدرش محمد، كشــاورز بود و مادرش نرجس نام داست. تا پايان دوره متوســطه درس خواند و ديپلم گرفت. ســال ۱۳۶۱ ازدواج كرد و صاحب دو دختر شــد. به عنوان پاســدار در جبهه حضور يافت. بيست و دوم اسفند ،۱۳۶۳ در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. آرامگاه او در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.


 


ابوالفضل همتیان[ویرایش]

[ادامه]
پنجم دي ،۱۳۳۸ در شهرستان ســمنان چشم به جهان گشود. پدرش اسداهلل، لحافدوز بود و مادرش بتول نام داشت. تا ســوم متوسطه درس خواند. نقاش بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. نوزدهم ارديبهشت ،۱۳۶۱ با ســمت آرپيجيزن در شلمچه بر اثر اصابت تركش به ســر، شهيد شــد. آرامگاه او در امامزاده يحياي زادگاهش واقع است. او را فضلي نيز ميناميدند.


 


مصطفی همتی[ویرایش]

[ادامه]
هفتم مرداد ،۱۳۴۸ در شهرستان سمنان ديده به جهان گشود. پدرش علياكبر و مادرش رقيه نام داشت.دانشآموز اول راهنمايي بود. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيســت و پنجم اسفند ،۱۳۶۳ در شرق رود دجله عراق به شــهادت رســيد. پيكر وی مدتها در منطقه بر جا ماند و ســال ۱۳۷۳ پس از تفحص، در امامزاده يحياي زادگاهش به خاك سپرده شد.


 


محمود همتی[ویرایش]

[ادامه]
ســوم تير ،۱۳۳۰ در شهرســتان سمنان به دنيا آمد. پدرش فضلاهلل و مادرش گوهر نام داشت.تا پايان دوره كارشناسي ارشد در رشته مهندسي الكترونيك درس خواند. هجدهم مهر ،۱۳۵۹ در بمباران هوايي نیروگاه رامین اهواز بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر وي در امامزاده يحياي زادگاهش به خاك سپرده شد.


 


محمدتقی همتی (احمدعلی)[ویرایش]

[ادامه]
يبســتم شــهريور ،۱۳۳۷ در شهرستان ســمنان ديده به جهان گشود. پدرش احمدعلي، دامدار بود و مادرش حليمهخاتون نام داشت. تا پايان دوره كاردانــي درس خواند. دبير آموزش و پرورش بود. ســال ۱۳۶۱ ازدواج كرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. دوازدهم خــرداد ،۱۳۶۵ در مهران توســط نیروهای عراقی بر اثر اصابت تركش به شكم و پا، شهيد شد. آرامگاه او در امامزاده اشرف زادگاهش واقع است.


 


محمدتقی همتی[ویرایش]

[ادامه]
دهم تير ،۱۳۴۵ در شهرستان ســمنان ديده به جهان گشــود. پــدرش ابراهيم و مادرشفاطمهنسا نام داشــت. تا دوم راهنمايي درس خواند. سال ۱۳۶۳ ازدواج كرد. به عنوان پاســدار عازم جبهه شد. سيام فروردين ،۱۳۶۴ در بمباران هوايي پادگان حميديه به شهادت رسيد. مزار او در امامزاده اشرف زادگاهش واقع است.


 


مجید همتی (حسن)[ویرایش]

[ادامه]
چهارم دي ،۱۳۵۰ در شهرســتان ســمنان ديده به جهان گشــود. پدرش حســن، كارگری میکرد و مادرش كشــور نام داشــت. دانشآموز ســوم راهنمايي بود. به عنوان بســيجي در جبهه حضور يافت. بيســت و نهم تير ،۱۳۶۶ در جزيــره مجنون عراق بر اثر اصابت تركش به شكم و پا، شهيد شد. مزار او در امامزاده اشرف زادگاهش واقع است.


 


شکرالله همتی[ویرایش]

[ادامه]
پانزدهم خــرداد ،۱۳۴۶ در شهرستان سمنان چشم به جهان گشود. پدرش محمدهادی،کشــاورزی میکرد و مادرش بلبل نام داشــت. دانشآموز چهارم متوســطه بود. به عنوان بســیجی در جبهه حضور یافت. بیســت و پنجم اســفند ،۱۳۶۳ در شرق رود دجله عراق به شــهادت رســید. پیکر وی مدتها در منطقه بر جا ماند و ســال ۱۳۷۳ پس از تفحص، در امامزاده اشرف زادگاهش به خاک سپرده شد.


 


جعبه ابزار