• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آیه سیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه سَیف یا آیه قِتال (سوره توبه: ۵) به مسلمانان فرمان می‌دهد پس از مهلت چهارماهه به شدت با مشرکان برخورد کنند، مگر اینکه اسلام آورند. برخی آیه سیف را ناسخ برخی از آیات با موضوع صلح ، جزیه ، فدیه و... دانسته‌اند؛ اما در مقابل، عده‌ای معتقدند این آیه، ناسخ هیچ آیه‌ای نیست؛ بلکه توسط آیات دیگر تخصیص زده شده است. آیات دیگری از جمله آیات ۲۹ سوره توبه و ۵ سوره حج نیز به این اسم نامیده شده است.


رده‌های این صفحه : واژگان و اصطلاحات جهاد
جعبه ابزار