ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

عظیم نوروزی[ویرایش]

[ادامه]
بيست و سوم شهريور ،۱۳۴۴ در روســتاي امير‌كندي از توابع شهرستان اردبيل به دنيا آمــد. پدرش مراحم، كارگر بــود و مادرش ايپك نام داشت. تا پايان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و ديپلم گرفت. كارگر بلوك‌زني بود. به عنوان بســيجي در جبهه حضور يافت. بيست و سوم بهمن ،۱۳۶۵ در شلمچه به شــهادت رسيد. پيكرش مدتها در منطقه بر جا ماند و سيزدهم ،۱۳۷۴ پس از تفحص در گلزار شهداي شهرستان آستارا به خاك سپرده شد.


 


عسگر نوروزی[ویرایش]

[ادامه]
بيستم آذر ،۱۳۴۰ در روستاي گرمجان از توابع شهرستان رودسر به دنيا آمد. پدرش نقي، كشــاورز بود و مادرش صديقه نام داشت. تا پايان دوره متوســطه در رشته تجربي درس خواند و ديپلم گرفت. به عنوان سرباز ژاندارمري در جبهه حضور يافت. هفدهم بهمن ،۱۳۶۱ در سلماس هنگام درگيري با گروههاي ضدانقالب بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. مدفن وي در زادگاهش واقع است.


 


حسین نوروزی (داداش)[ویرایش]

[ادامه]
دوم فروردين،۱۳۳۴ در شهرســتان فومن ديده به جهان گشــود. پدرش داداش )فوت۱۳۶۵( و مادرش امالبنين نام داشت. در حد خواندن و نوشتن سواد آموخت. گچكار بود. سال۱۳۵۴ ازدواج كرد و صاحب يك پســر و دو دختر شد. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيســت و پنجم دي ،۱۳۶۵ در شلمچه بر اثر اصابت تركش خمپاره به كتف، شهيد شد. مدفن وي در گلزار شهداي شهرستان الهيجان واقع است.


 


حسن نوروزی (شعبان)[ویرایش]

[ادامه]
هشتم خرداد ،۱۳۴۴ در روســتاي تميجان از توابع شهرستان رودسر به دنيا آمد. پدرش شــعبان، كشــاورزي مي‌كرد و مادرش كشور نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. كارگر بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. دوم تير ،۱۳۶۴ در ابوقريب بر اثر انفجار مين به شهادت رسيد. مدفن وي در زادگاهش واقع است.


 


اسماعیل نوروزی[ویرایش]

[ادامه]
ســوم خرداد ،۱۳۴۵ در روســتاي خليلسرا از توابع شهرستان فومن به دنيا آمد. پدرش غالمحسين، كشاورزي مي‌كرد و مادرش افســر نام داشت. تا اول راهنمايي درس خواند. پيرايشگر بود. به عنوان ســرباز ژاندارمري در جبهه حضور يافت. بيست و پنجم ارديبهشــت ،۱۳۶۷ در دره شيلر عراق به شهادت رســيد. مدفن وي در گلزار شــهداي شهرستان زادگاهش واقع است.


 


محمدحسین نوروزمهر[ویرایش]

[ادامه]
بيست و سوم آذر ،۱۳۴۵ در شهرستان رشت به دنيا آمد. پدرش علي و مادرش زهرا نام داشــت. تا پايان دوره متوسطه در رشتهتجربي درس خواند و ديپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيســت و هشتم اسفند ،۱۳۶۷ در عينخوش به اســارت نيروهاي عراقي درآمد و شهيد شد. پيكرش را سيام تير ،۱۳۸۱ پس از تفحص در زادگاهش به خاك سپردند. نام مستعار او پيمان بود.


 


محمدرضا نوروزپور فتاتویی[ویرایش]

[ادامه]
پنجم آبان ،۱۳۴۵ در روســتاي فتاتو از توابع شهرســتان رشــت به دنيا آمد. پــدرش حاجيگل، كشــاورز بود و مادرش زينب نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. او نيز كشــاورز بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيســتم آذر ،۱۳۶۶ در پاسگاه زيد عراق بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد. مدفن وي در مسجد زادگاهش واقع است.


 


ایرج نوروزپور سنگری[ویرایش]

[ادامه]
سوم اسفند ،۱۳۴۸ در شهرستان سردشت به دنيا آمد. پدرش كريم، در نيروي انتظامي كار مي‌كرد و مادرش شــوكت نام داشت. تا چهارم ابتدايي درس خواند. به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيســت و يكم تير ،۱۳۶۷ در ابوقريب توســط نيروهاي عراقي بر اثر اصابــت تركش خمپاره به شهادت رسيد. پيكرش مدتها در منطقه برجا ماند و پس از تفحص در بقعه آقا-ســيدابراهيم بخش سنگر از توابع شهرستان رشت به خاك سپرده شد.


 


علی اصغر نوروزپور[ویرایش]

[ادامه]
هفتم شهريور ،۱۳۴۷ در روستاي باالرودپشت از توابع شهرستان الهيجان به دنيا آمد. پدرش جعفر و مادرش كبرا نام داشــت. تا اول راهنمايي درس خواند. شاگرد مغازه بود. به عنوان پاسدار وظيفه در جبهه حضور يافت. چهارم تير ،۱۳۶۷ در بمباران شيميايي جزيره مجنون عراق به شهادت رسيد. مدفن وي در گلزار شهداي شهرستان لنگرود واقع است.


 


رحمن نوروزپور[ویرایش]

[ادامه]
بيســتم و نهم اســفند ،۱۳۴۴ در روستاي ســالكويه از توابع شهرستان لنگرود بــه دنيا آمد. پدرش حســين و مادرش انيس نام داشــت. تا پايان دوره ابتدايي درس خواند. كارگر بود. به عنوان ســرباز ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و نهم مرداد ،۱۳۶۶ در منطقه باروزن حاجعمران عراق توســط اشرار بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. مدفن وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.


 


جعبه ابزار