ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

اکبر چراغی[ویرایش]

[ادامه]
یکم دی ،۱۳۴۷ در شهرستان تاکستان به دنیا آمد. پدرش همت، کارگر بود و مادرش عنبر نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتــش در جبهه حضور یافت. بیســت و یکم تیر ،۱۳۶۷ در مهران بر اثر عوارض ناشی از مصدومیت شیمیایی به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


 


اصغر چاوله[ویرایش]

[ادامه]
پنجم آبــان ،۱۳۴۵ در روســتای فشالنج از توابع شهرستان تاکســتان به دنیا آمد. پدرش یوســف، کارگر بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایــان دوره ابتدایی درس خواند. ســال ۱۳۶۲ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شــد. به عنوان پاسدار وظیفه در جبهه حضور یافت. بیست و نهم فروردین ،۱۳۶۷ در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای شهرستان قزوین واقع است.


 


محمدعلی جهانگیری[ویرایش]

[ادامه]
بیستم فروردین ،۱۳۴۲ در روستای ضیاءآباد از توابع شهرستان تاکستان به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورزی میکرد و مادرش کبرا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و هشتم بهمن ،۱۳۶۱ در شرهانی توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر او را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند.


 


محمد جهانگیری (اصلان)[ویرایش]

[ادامه]
یکم فروردین ،۱۳۴۴ در شهرستان تاکستان به دنیا آمد. پدرش اصالن، کشاورز بود و مادرش ستاره نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. هشتم مهر ،۱۳۶۴ در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


 


عبدالله جهانگیرفرد[ویرایش]

[ادامه]
یکم دی ،۱۳۴۶ در شهرستان بوئینزهرا به دنیا آمد. پدرش حسن، فروشنده بــود و مادرش رضوان نام داشــت. تا اول راهنمایی درس خواند. از ســوی بســیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مــرداد ،۱۳۶۲ در مهران توســط نیروهــای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


 


محمدحسن جهانگیرزاده[ویرایش]

[ادامه]
پانزدهم خرداد ،۱۳۴۵ در شهرســتان هشــترود به دنیا آمد. پدرش خیراهلل، فروشــنده بود و مادرش جیران نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و نهم اســفند ،۱۳۶۶ در سرپلذهاب توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. پیکرش مدتها در منطقه برجا ماند و ســال ۱۳۷۰ پس از تفحص در گلزار شهدای شهرستان آبیک به خاک سپرده شد.


 


مسعود جهانشاهی[ویرایش]

[ادامه]
بیست و دوم مــرداد ،۱۳۳۹ در شهرســتان تهران به دنیــا آمد. پدرش نصــرتاهلل، معلم بود و مادرش رقیه نام داشــت. تا پایان دوره متوســطه درس خواند. جوشکار بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیســت و دوم فروردین ،۱۳۶۶ در شــلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان قزوین واقع است.


 


علی جهانشاهی[ویرایش]

[ادامه]
یکم تیر ،۱۳۴۶ در روســتای انبوه از توابع شهرستان قزوین به دنیا آمد. پدرش حنیفــه، کارگر کارخانــه بود و مادرش خاور نام داشــت. دانشآموز سوم متوسطه در رشته ریاضی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیســت و پنجم فروردین ،۱۳۶۴ در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان زادگاهش واقع است.


 


نقی جهانبخشی[ویرایش]

[ادامه]
هشــتم دی ،۱۳۴۷ در روســتای خوزنین از توابع شهرستان بوئینزهرا به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، کشــاورزی میکرد و مادرش معصومه نام داشــت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. پاســدار وظیفه بود. هفتم شهریور ،۱۳۶۸ در اندیمشک دچار سانحه رانندگی شــد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


 


ناصر جهانبخشی[ویرایش]

[ادامه]
هشتم شهریور ،۱۳۴۵ در روستای شــیخ در آباد از توابع شهرستان میانه به دنیا آمد. پدرش محمدولــی، دعانویس بود و مادرش فاطمه نام داشــت. تا اول متوســطه درس خواند. بنا بود. سال ۱۳۶۴ ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. از سوی بســیج در جبهه حضور یافت. بیست و سوم دی ،۱۳۶۵ در شــلمچه بر اثر اصابت گلوله توپ به ســنگر در زیر آوار ماند و به شــهادت رســید. مزار او در گلزار شهدای شهرستان آبیک واقع است.


 


جعبه ابزار