جانبازان پنجاه تا هفتاد درصد روحانیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلطف الله خراسانی | فرزند غلامحسن
محسن اسکندری | فرزند سیف الله
علی قلی پور | فرزند تقی
سیدمهدی دادمرزی | سیدجلال
محمدحسن میرزاعبدالکریم خان تفرشی | اسحق
حسین سلطانی | علی
محمدرضا قربانی | عبدالله
عبدالله محمدی | مهدی
سیدعباس حسینی | سیدنصرالله
قربانعلی صمدی | ابوطالب
علیرضا صادق زاده پوده | محمدحسن
مجتبی گرمابی | علی
محمدحسن عظیمی | نصرالله
عبدالامیر عنیسی | غریب
مسعود عالمی | علی اکبر
علیرضا طالبی | محمد
سیدمرتضی کسائیان | آقاسیدجلال
مجید رحمانی نژاد | علی
حامد فاضلی | احمد
روح الله باقری | محمود
محمدجمعه شیخ زاده | رمضانعلی
محمدحسن علی نژاد انورفرد | عباس
محسن جوانمردی | رضاقلی
حسین باری | علی اکبر
احمداحسانی | علیرضا
عبدالله کاظمی | عباس
عادل ساریخانی | علی حسن
رضا اسماعیلی گلی | مشهدی آقا
یوسف وحیدنیا | باقر
داوود فیض | ابوالقاسم
حسین نیکویی | غلامعلی
اصغر رضوانی دهاقانی | جواد
داود صادقی نفت چالی | داودمرحوم
علیرضا علی محمدی | عباسقلی
ولی الله نجفی چالشتری | علیداد
مجید شکوری | محمدعلی
مرتضی باوی | نجاخ
حسین تقی زاده | احمد
حسینعلی خواجه حسینی | میرزا محمد
حسین شفیعی | حجت الله
محسن خسروی | بلال
عباس سلطانزاده | علی
سیداحمد قبانچی تبریزی | سیدحسن
علی حسین پور | مرتضی
حسن مطهری راد | حبیب
سیداحمدحسینی | مصطفی
علی علم الهدی | ماشاالله
حسین حسینی | محمد
محمدسجاد آزادی | شیخعلی
سیدمحمد مرتضوی | سیداحمد
سیدعلی اصغر مسعودی | سیدعلی
عبدالرحمن کرمی | حمید
محمدرضا روحانی | شکر
رضا خازنی راد | محمد
احمد عابدیان | محمد
علی صالحی | یحیی
روح الله جواهریان | محمدعلی
محمدباکویی | زین العابدین
محبوب شفایی | ماشاالله
مهدی صادقی خمامی | علی اکبر
عبدالله رحمانی | رضاعلی
علی قلی زاده | قلی
امیرعلی صفری | علی
خلیلی درخشنده امیری | محمدتقی
حجت الله هاشمی | سیف الله
علی کاظمی | نصرالله
سیدمحمدعلی میرصانع | سیداسماعیل
حسین مولایی راد | علی اصغر
عباس محسنی | حبیب الله
اسماعیل کاظمی زرومی | اسدالله
سیداسماعیل بنی حسینی | سیدرضا
مهدی سالکی | عبدالله
محمود قائمی | کریم
مسعود عابدینی | کریم
عزیزعلی ناصریان | حسینعلی
ابوالقاسم کبیری شاه آباد | شعبانعلی
علی شریف آبادی عزیز | حسن
سیدمحسن هاشم پور کرانی | میررمضان
مهدی منفرد | تقی
محمد حیدری زاد | رشید
یوسف مجتهدی | یدالله
ماشاالله کوچکی نصرآبادی | حسن
سیدمصطفی میرشمسی هنزایی | سیدمحمد
مهرداد رحمانیان کوشککی | بهزاد
علی محمد یادگاری | رحمت الله
محمدتقی اکبری | ابراهیم
محمد گنجی | عبدالله
رسول فقیهی | غلامعلی
علیرضا حسینپور | غلامعلی
مهدی نژاد تبریزی | حسن
یعقوب لیاقی | محمد
سلام رحمتی | رحمن
حسن شوندی | کمال
ذوالفقار امینی | فیضعلی
علی اصغر انصاری | احمد
احمد حافظیه | محمدعلی
سیدمحمدحسین موسوی | سیدیدالله
حبیب الله پور محمد | غلامرضا
محمدمهدی عسگری الهی | اکبر
عباس فیروزی | محمدکاظم


جعبه ابزار