• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

رحمان استکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسوم اردیبهشت ۱۳۲۹ در شهرستان شهرکرد به دنیا آمد. پدرش رضا، تاجر بود و مادرش فرنگیس نام داشــت. تا پایان دوره کارشناســي در رشته علوم تربیتي درس خواند. نماینده مجلس شورای اسلامی بود. سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب دو پســر شد. هفتم تیر ۱۳۶۰ در تهران بر اثر انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی توســط نیروهاي سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به شــهادت رسید. مزار او در بهشــت دومعصوم زادگاهش قرار دارد. برادران وی حمید استکی و مجتبی استکی نیز شهید شدهاند.


جعبه ابزار