رده:روستاهای شهرستان نکا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعناوین موجود در این رده عبارت اند از :  

آ

 • آب چین

 • آبلو

 • آجند

 • آلوکنده

 • ا

 • ارزک

 • ارم

 • اریم

 • استخرپشت

 • اسکاردین

 • اسماعیل آقا محله

 • اسماعیل محله

 • اطرب

 • اکرد

 • امامیه

 • اوکرکا

 • اومال

 • ایویم

 • ب

 • بادابسر

 • بایع کلا

 • برما زارم رود

 • بریجان

 • بستان خیل

 • بندبن

 • بندبنی

 • بهزادکلا

 • پ

 • پجت

 • پلاژ ارتش

 • پوروا

 • ت

 • تازه آباد کلا

 • تجرخیل

 • تلم

 • چ

 • چاله پل

 • چرمی

 • چلمردی

 • چمازده

 • چمان

 • چناربن (بخش مرکزی نکا)

 • چناربن (هزارجریب نکا)

 • چوپان بنه آجند

 • ح

 • حاجی محله

 • حسین آباد استخر

 • حسین آباد زارم

 • خ

 • خانه سر

 • خرم چماز

 • خورشید

 • خیر آباد

 • د

 • درزی کلا

 • درزی محله

 • درم

 • درمزار

 • درویش خلک

 • درویشان

 • دنگسرک

 • دوآب

 • دوراب (نکا)

 • دوقانلو

 • ر

 • رمدان خیل

 • رودبار محله

 • ز

 • زرندین سفلی

 • زرندین علیا

 • زروم

 • زنگت سفلی

 • زنگت علیا

 • زیارت کلا

 • س

 • سارم

 • سفل میان

 • سفید کوه

 • سنگر (نکا)

 • سوته خیل

 • سوچلما

 • سورک (نکا)

 • سه کیله

 • سیاوش کلا

 • سید خیل

 • سیکا

 • ش

 • شوراب سر

 • شهاب الدین

 • شیت

 • شیرکلا

 • شیلات گهرباران

 • ط

 • طوسکلا

 • ف

 • فریمک

 • ق

 • قلعه سر علیا

 • ک

 • کارکم

 • کچپ محله

 • کرداب

 • کفرات

 • کفکور

 • کلا رودبار

 • کلت

 • کمیشان

 • کوهسارکنده

 • گ

 • گرگتج

 • گل چال سر

 • گل خیل

 • گلبستان

 • گلورد بزرگ

 • گلورد کوچک

 • گیل آباد

 • ل

 • لاکتراش

 • لاکتراشان

 • لایی پاسند

 • لایی رودبار

 • لترگاز سفلی

 • لترگاز علیا

 • للرد

 • لیمونده

 • م

 • محسن آباد

 • مرس بزرگ

 • مرس کوچک

 • ملاخیل پوروا

 • ملاخیل لایی

 • ملیج گاله

 • میان گاله

 • ن

 • نداف خیل

 • نکا

 • نوده (نکا)

 • نودهک

 • نوذر آباد

 • نیم چاه

 • و

 • واودین

 • ورفام

 • ولادیمه

 • ولاشد

 • ولامده

 • ولیجی محله

 • ی

 • یعقوب محله

 • جعبه ابزار