• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان بابلسر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان بابُلسَر از شهرستان‌های استان مازندران در ایران است. مرکز این شهرستان شهر بابلسر است. در گذشته بابلسر بخش شمالی شهرستان بابل بود که بنا به تصمیمات حکومتی و اقدامات نماینده مجلس وقت حوزه انتخابی بخش بندپی شرقی و بابلسر (در آن زمان شهرستان بابل دو حوزه انتخابی مجزا داشت، یکی حوزه انتخابی شهرستان بابل و دیگری حوزه انتخابی بخش بندپی شرقی و بابلسر)، مرحوم مهندس محمد مجدآرا ، از آن جدا شد. مردم این شهرستان به زبان مازندرانی تکلم می‌کنند.
جعبه ابزار