• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان قم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان قم یکی از شهرستان‌های استان قم در مرکز ایران است؛ مرکز این شهرستان شهر قم است.


۱ - سایر شهرها

[ویرایش]

شهر قم ، شهر قنوات ، شهر دستجرد ، شهر سلفچگان

۲ - بخش‌ها

[ویرایش]

مرکزی ، خلجستان ، سلفچگانرده‌های این صفحه : شهرستان‌های استان قم
جعبه ابزار