شهرستان کاشمر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان کاشمـَر با نام تاریخی ولایت پُشْت؛ یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی ایران است.


جعبه ابزار