• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شکرالله قزوهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكم فروردين ،۱۳۴۹ در شهرســتان ســمنان ديده به جهان گشود. پدرش حسن، پليس بود و مادرش صغرا نام داشــت. تا اول متوســطه درس خواند. به عنوان بســيجي عازم جبهه شد. نوزدهم اســفند ،۱۳۶۵ با سمت کمک آرپیجیزن در شلمچه بر اثر اصابت تركش به شــهادت رسيد. مزار او در امامزاده يحياي زادگاهش واقع است.


جعبه ابزار