• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

صغری پور شعبانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكم تير ،۱۳۴۱ در شهرســتان رفســنجان به دنيــا آمد. پــدرش محمد، كشاورزی میکرد و مادرش زهرا نام داشت. تا پايان دوره راهنمايي درس خواند. خانهدار بود. ســال ۱۳۵۸ ازدواج كرد و صاحب دو پسر و يك دختر شد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مكه هنگام شــركت در راهپيمايي برائت از مشــركين بر اثر خفگي با گازهاي ســمي توســط نيروهاي سعودي به شــهادت رســيد. مزار وي در روســتاي كريمآباد عليا زادگاهش واقع است.


جعبه ابزار