• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مجید قدس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افيازدهم تير ،۱۳۴۳ در شهرســتان سمنان به دنيا آمد. پدرش قاسمعلي، كارگر كارخانه بود و مادرش اقدس نام داشــت. دانشآموز چهارم متوسطه بود. به عنوان بســيجي در جبهه حضور يافت. بيســت و پنجم اســفند ،۱۳۶۳ در دجله عراق به شهادت رسيد. پيكر وی مدتها در منطقه بر جا ماند و سال ۱۳۷۷ پس از تفحص، در امامزاده يحياي زادگاهش به خاك ســپرده شد. برادرش حميد نيز به شهادت رسيده است.


جعبه ابزار