• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

چراغعلی رفیعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افســي ام فرورديــن ۱۳۴۵ در روســتاي وردنجان از توابع شهرستان شهرکرد به دنيا آمد. پدرش فرهاد، كشــاورز بود و مادرش ســكينه نام داشت. تا پايــان دوره ابتدايي درس خواند. كارگر بود. از ســوي بسيج در جبهه حضور يافت. بيست و يكم مهر ۱۳۶۲ در ميدان تير ســنندج بر اثر اصابت سهوی گلوله آرپیجی هفت به شــهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي زادگاهش قرار دارد.


جعبه ابزار