• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

یوسف اسماعیلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدوم دی ،۱۳۰۹ در شهرســتان قزوین به دنیا آمد. پدرش میرزاقلی و مادرش مهلقا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. فروشنده بود. سال ۱۳۴۲ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و یک دختر شــد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مکه مکرمه هنگام شــرکت در راهپیمایی برائت از مشــرکین توسط نیروهای سعودی به شــهادت رسید. مزار او در گلزار شــهدای زادگاهش قرار دارد. فرزندش محسن نیز به شهادت رسیده است.


جعبه ابزار