• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شهرستان درگز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهرستان دَرگَز یکی از شهرستان استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. از شمال به جمهوری ترکمنستان و از شرق به شهرستان مشهد ، از جنوب به شهرستان‌های چناران و قوچان و از مغرب به شهرستان قوچان محدود است.


جعبه ابزار