• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فاطمه پروین روحی ابرقویی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكم مهر ،۱۳۳۵ در شهرســتان ابركوه به دنيا آمد. پدرش رضــا، عمدهفروش بود و مادرش ملوك نام داشــت. تا پايان دوره متوسطه در رشته انساني درس خواند و ديپلم گرفت. مربي خياطي بود. ســال ۱۳۵۳ ازدواج كرد. نهم مرداد ،۱۳۶۶ در مكه هنگام شــركت در راهپيمايي برائت از مشركين توسط نيروهاي ســعودي بر اثر ضربهمغزي به شهادت رســيد. مزار او در روضة الشهداي زادگاهش واقع است.


رده‌های این صفحه : شهدای استان یزد | شهدای حج خونین
جعبه ابزار