• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

پیاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمسئولیت دفع حمله دشمن و حمله به دشمن طبق دستور عملیاتی


رده‌های این صفحه : رسته‌های نظامی ایران
جعبه ابزار